ساخت وبلاگ جدید
ساخت وبلاگ جدید و حرفه ای در چند ثانیه

پاره خط جهت دار و بردار های مساوی و قرینه

بردار: هر پاره خط جهت دار را بردار می گوییم.

 

01 بردار و مختصات

 

نکته: هر بردار از پنج جزء تشکیل شده است:

  •  ابتدا
  •  انتها
  • راستا
  •  جهت
  •  اندازه

 

نکته: حرکت ها و نیروها بردارند، پس با پاره خط های جهت دار نشان داده شوند.

 

بردارهای مساوی: دو بردار وقتی برابرند، که هم راستا، هم اندازه و هم جهت باشند.

بردارهای قرینه: دو بردار را که هم راستا و هم اندازه باشند، ولی جهت هایشان عکس یکدیگر باشند دو بردار قرینه می گوییم.

 

02 بردار و مختصات

 

نکته: برای هم راستا بودن دو بردار ومی ندارد که هر دو بر یک خط راست واقع باشند، بلکه کافی است که با هم موازی باشند.

 

03 بردار و مختصات

 

 مختصات

محور های مختصات از دو محور افقی و عمودی تشکیل شده است، که همدیگر را در نقطه ای به نام مبدا مختصات قطع می کنند.

محور افقی را محور طول ها و محور عمودی را محور عرض ها می نامیم.

 

نکته: مختصات هر نقطه را به صورت 04 بردار و مختصات 

نمایش می دهیم که در آن x,y دو عددی هستند که با آنها مکان نقطه را در صفحه تعیین می کنیم .

نکته: به x مولفه افقی و به y مولفه ی عمودی می گوییم.

نکته: مختصات مبدا را به صورت  (0,0)  است و آن را با o نمایش می دهیم.

نکته: اگر از مبدا مختصات به سمت راست حرکت کنیم طول نقطه مثبت و اگر به سمت چپ حرکت کنیم طول نقطه منفی است.

نکته: اگر از مبدا مختصات به سمت بالا حرکت کنیم عرض نقطه مثبت و اگر به سمت پایین حرکت کنیم عرض نقطه منفی است.

05 بردار و مختصات

 

محور های مختصات صفحه را به چهار قسمت تقسیم می کند.

۱- نقاطی که در ناحیه اول قرار دارند دارای طول و عرض مثبت هستند.

۲- نقاطی که در ناحیه دوم قرار دارند دارای طول منفی و عرض مثبت هستند.

۳- نقاطی که در ناحیه سوم قرار دارند دارای طول و عرض منفی هستند.

۴- نقاطی که در ناحیه چهارم قرار دارند دارای طول مثبت و عرض منفی هستند.

 بردار انتقال

برای انتقال یک شکل با بردار a کافی است همه راس های شکل را با بردار a منتقل کنیم.

جمع و تفریق مختصات ها

اگر دو مختصات در صفحه داشته باشیم برای جمع آنها مولفه های اول را با هم و مولفه های دوم را با هم جمع می کنیم.

بردار های مساوی: دو بردار وقتی مساویند که مولفه های اول آنها با هم  و مولفه های دوم  آن ها با هم برابر باشند.

جمع متناظر با بردار: با مشخص بودن یک بردار و ابتدا و انتهای آن می توان یک جمع متناظر به صورت زیر نوشت:

 

ابتدای بردار+مختصات بردار= انتهای بردار

 

نکته: به کمک این جمع و یا معلوم بودن دو مختصات میتوان مختصات قسمت سوم را به دست آورد.

نکته: مختصات هر بردار برابر است با مختصات انتهای بردار منهای مختصات ابتدای بردار

 

در ویدئو زیر میتونید بخش هایی از فصل هشتم ریاضی هفتم رو مشاهده کنید: 

 

 

 دریافت فایل pdf بردار و مختصات ریاضی هفتم

 

حتما بخوانید: توان و جذر (فصل هفتم ریاضی هفتم)

منبع: einaky.comهنرستانی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

چگونه از ايران مهاجرت كنيم گوجه ها گوجه میمیرند دانلود رایگان صفر تا صد کنکور 99 لیست مراکز سونوگرافی تهران هیچ او... بزرگترین سایت دانلودی ایران زیگولی فیلم خودنویسی ها