ساخت وبلاگ جدید
ساخت وبلاگ جدید و حرفه ای در چند ثانیه

1- الگوهای عددی

عددهای زوج: عددهایی که رقم یکان آنها،0،2،4،6،8 باشد را اعداد زوج می گویند.

  • مثال: 7334-2-37590

 عددهای فرد: هر عدد طبیعی که زوج نباشد، فرد است.

مضرب یک عدد: از ضرب عددهای طبیعی در یک عدد، مضرب های آن عدد به دست می آید.

 

01 عدد و الگوهای عددی

 

نکته: از ضرب عددهای طبیعی در 3، مضرب های 3 به دست می آید.

نکته: کوچکترین مضرب هر عدد خود عدد است.

  • مثال: کوچکترین مضرب 7 عدد 7 و کوچکترین مضرب خود عدد است.

2- یاد آوری عدد نویسی

 

04 عدد و الگوهای عددی

 

نکته: هر چه قدر به سمت راست جدول ارزش مکانی حرکت کنیم، ارزش مکانی رقم ها کمتر می شود.

نوشتن اعداد به حروف

ابتدا عدد را از سمت راست به چپ، سه رقم سه رقم جدا می کنیم و سپس با توجه به طبقه آنها را می خوانیم.

گسترده نویسی

برای گسترده نویسی کافی است هر رقم را در مرتبه آن ضرب کرده و بین رقم ها علامت + قرار دهیم.

  • مثال: (1*5)+(10*9)+(100*3)=395

 

مقایسه ی عددهای صحیح

برای مقایسه ی دو عدد ابتدا به تعداد رقم هایش توجه می کنیم، هر عدد که تعداد رقم هایش بیشتر باشد بزرگتر است.

اگر تعداد رقم ها مساوی باشد، از اولین رقم سمت چپ مقایسه را شروع می کنیم و به سمت راست حرکت می کنیم.

 

02 عدد و الگوهای عددی

3- بخش پذیری

بخش پذیری بر2: عددی بر 2 بخش پذیر است که رقم یکان آن 0،2،4،6،8 باشد.

بخش پذیری بر5: عددی بر 5 بخش پذیر است که رقم یکان آن صفر یا 5 باشد.

بخش پذیری بر3: عددی بر 3 بخش پذیر است که جمع رقم هایش بر 3 بخش پذیر باشد.

بخش پذیری بر 9: عددی بر 9 بخش پذیر است که جمع رقم هایش بر 9 بخش پذیر باشد.

بخش پذیری بر 6: عددی بر 6 بخش پذیر است که هم بر 2 و هم بر 3 بخش پذیر باشد.

نکته: هر عددی که بر 2 بخش پذیر باشد مضرب 2 است.

نکته: هر عددی که بر 5 بخش پذیر باشد مضرب 5 است.

نکته: اگر عددی هم بر 2 و هم بر 5 بخش پذیر باشد، آن عدد بر 10 بخش پذیر است.

نکته: رقم یکان عددی که هم بر 2 و هم بر 5 بخش پذیر است و یا رقم یکان عددی که بر 10 بخش پذیر است، صفر است.

نکته: باقی مانده تقسیم یک عدد بر 2، یا یک است یا صفر. اگر عدد زوج باشد باقی مانده صفر و اگر عدد فرد باشد باقی مانده یک است.

نکته: برای تعیین باقی مانده تقسیم یک عدد بر 5، فقط کافی است که باقی مانده تقسیم رقم یکان آن را بر 5 حساب کنیم.

نکته: باقی مانده تقسیم هر عدد بر 10 برابر است با رقم یکان عدد.

نکته: عددی که هم بر 3 و هم بر 5 بخش پذیر باشد بر 15 هم بخش پذیر است.

03  عدد و الگوهای عددی

4- معرفی عددهای صحیح

در محور اعداد، نقطه مبدا را با عدد صفر نشان می دهیم.

عددهای سمت راست صفر را عددهای صحیح مثبت و عدد های سمت چپ صفر را عدد های صحیح منفی می نامیم.

نکته: روی محور هر چه در جهن مثبت پیش برویم عددها بزرگتر و هر چه به سمت منفی پیش برویم عددها کوچکتر می شوند.

نکته: بزرگترین عدد صحیح منفی، عدد 1- و کوچکترین عدد صحیح منفی وجود ندارد.

نکته: کوچکترین عدد صحیح مثبت، عدد 1+ و بزرگترین عدد صحیح مثبت مشخص نیست.

نکته: اگر عددی علامت نداشته باشد، علامت آن مثبت است.

نکته: قرینه یک عدد با خود آن عدد برابر است، فقط علامت آن تغییر می کند.

نکته: قرینه صفر خود صفر است.

نکته: عدد صفر علامت ندارد.

نکته: قرینه ی قرینه ی هر عدد با خود عدد برابر است.

 

حتما بخوانید: عدد های صحیح

منبع: عینکیهنرستانی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

سایت عاشقانه رویای خیس معرفی کالا طولا پیوند|سایت ثبت نام فوری وام ازدواج مجله سلامت اطلاعات عمومی بیاموز asrelevator کتابخانه ابن یمین فریومدی انجمن نویسندگان و شاعران ایران (انوشا)